Om Electricity


ElectriCITY – uppgift, medlemmar, partners, styrelse

ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform i form av en ekonomisk förening – med medlemmar och partners från näringsliv, forskningsorganisationer och Stockholms stad. Den har sitt ursprung i Sjöstadsförenigens projekt HS2020. Den arbetar med ambitionen ”att förnya en ny stad”. ElectriCITY verkar för att vidareutveckla Hammarby Sjöstad som

  • demostad för hållbar stadsutveckling – med fokus på energi, elfordon, återvinning, vatten och IT
  • urban Living Lab, dvs forskningsfält
  • exportplattform

ElectriCITY bygger vidare på  Hammarby Sjöstads position som: ”one of the world’s highest profile examples of Sustainable City Development” (The Economist).

Hammarby Sjöstad är ännu inte färdigbyggd, det pågår utbyggnad i Fredriksdal, samt söder om Luma, Påsen och Lokomotivet samt Stockholm Village. Ny teknik och nya krav på hållbara transporter, energieffektivisering och hållbara livsstilar gör att även en ny stad måste ta till sig de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Vår ambition är att Hammarby Sjöstad år 2020 fortfarande ska vara lika intressant för stadsplanerare, arkitekter, byggare och beslutsfattare från hela världen, som den är i dag. ElectriCITY är organiserad som en ekonomisk förening med 35 medlemmar eller partners.

Medlemmar: Volvo AB, Vattenfall, Siemens, ABB, Envac, Riksbyggen, White, IVL, SP, Hertz, Veolia Sverige, Veidekke, ElBil2020, Sjöstadsföreningen, Teknikföretagen, Swedehouse, Infranode/Areim, JM, Sweco. HSB, KTH, Charge Amps, Intel Swedish AB

Samarbetspartners:  Stockholm Business Region,  Miljöförvaltningen, Energiforsk, IBM, , Roadmap Sweden, Xeric, Global Utmaning, Hexicon, STIK, Tengbom, Stockholm Clean tech, Företagsgruppen Hammarby Sjöstad, Svensk Exportkredit AB, Botrygg, Park&Charge, Binero, Sjöstadsliv.

Styrelsen för ElectriCITY består av: 

Allan Larsson är ordförande med Cecilia Torhult Liljedahl, Riksbyggen som vice ordförande. Övriga i styrelsen är Martin Spjern, AB Volvo, Östen Ekengren, IVL, Christer Karlsson, SP, Jonas Törnblom, Envac, Mattias Tingvall, Vattenfall, Lennart Henriz, JM, Jennie Cato, Teknikföretagen, Robert Larsson, ABB, Christer Färegård, Veolia, Anders Bylund, Siemens och Björn Palm, KTH.

Suppleanter är Edward Jobson, Volvo, Susanna Hurtig, Vattenfall, Charlotta Szcepanowski, Riksbyggen, Johan Strandberg, IVL, Anders Johnson, SP,  Lennart Weiss, Veidekke och Tomas Kvistmo, Swedhouse, Bertil Stockhaus, Sjöstadsföreningen, Christian Doglia, Infranode (Areim Group), Susanne Bergman, Hertz, Sten Bergman, Elbil2020, Yaël Bratel, White, och Roland Jonsson, HSB. Adjungerad: Henric Gustafson, Elbil2020. Revisor är Axel Nelén med Jarl-Erik Rollén som revisorssuppleant.

Varumärket. Ett avtal har träffats mellan ElBil2020 AB och ElectriCITY Innovation om rätten att använda det registrerade varumärket som namn på föreningen.

Förnya en ny stadsdel – vad kan vi lära av medborgarinitiativet HS2020 i Hammarby Sjöstad?

Det är en fråga som professor Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati, forskare vid KTH, har ställt och besvarat. De har under tre år bedrivit följeforskning kring Sjöstadsföreningens framtidsprojekt HS2020. I slutrapporten ”Förnya en ny stadsdel” (2015) skriver de bland annat följande:

  • HS2020 är unikt men ger ändå allmängiltiga lärdomar. Dess visioner bidrar, om de förverkligas, till det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö inklusive dess sociala och kulturella mål. Vidare till målen Energieffektivisering och klimatanpassning, Frisk luft och Levande sjöar och vattendrag.
  • Simulering i en datormodell visar att sjöstadsbornas energianvändning och klimatpåverkan minskar med en femtedel om visionen förverkligas.
  • HS2020 visar på en föga studerad men allmänt tillämpbar väg för att stärka samhällets hållbarhet: förutom att bygga nytt och bygga om kan man ”förnya en ny stadsdel”. I andra stadsdelar saknas dock huvudman, och organisationen måste skapas i en innovationsprocess, inte som ett medborgarinitiativ. De stora bidragen till hållbar stadsutveckling gör det dock angeläget att finna former för att driva detta i andra stadsdelar.

Läs rapporten ….HS2020 Förnya en ny stad Svane Evilati (2)

Vi har även samarbetspartners i Göteborg: www.goteborgelectricity.se