Så ska Hammarby Sjöstad fungera som exportplattform


ElectriCITY har haft i uppdrag att göra en förstudie om Hammarby Sjöstad som export- och investeringsplattform, Hammarby Sjöstad 2.0. Den är nu överlämnad till Energimyndigheten. Klicka på Read more för en kortare sammanfattning:

Den exportfrämjande verksamhet, som föreslås i denna rapport, ska  kunna förevisa såväl ett systemtänkande i planering och genomförandet – ”eco-governance” – som ny smart miljöteknik inom en rad områden. Det grundläggande helhetskonceptet, Hammarbymodellen, bör således fortfarande vara basen för besöks- och demoverksamheten, men det bör tydligare kombineras med de nya initiativ som tagits för att förstärka och vidareutveckla Sjöstadens ställning som demostad för hållbar stadsutveckling med sikte på 2020 på temat ”att förnya en ny stad”. Det är samtidigt angeläget att gradera upp den affärs- och exportfrämjande verksamheten och att starkare engagera företagen i verksamheten.

Fokus bör ligga på vilka affärer som genereras, inte enbart på omfattningen av antalet besök.

 

IVL kommer att ta ledningen i genomförandet av projektet.

Läs även mer under fliken: Hammarby Sjöstad som exportplattform